zijn vrijblijvend. 
4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd 
op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De 
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het 
moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder. 
5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% 
van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. 
Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot
vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht. 
 

Artikel 6: Annulering 
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten 
verschuldigd: 
-bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een 
maximum van 20% van de huursom; 
-bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 
35% van de huursom;

-bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 
40% van de huursom; bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor 
de dag van verhuur: 50% van de huursom;

-bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 
75% van de huursom;

-bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom; bij 
annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.

2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag. 
 

Artikel 7: Betaling 
1. Alleen voor huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen drie maanden aanvangt, kan 
vooruitbetaling tot 50% van de huursom worden gevraagd. Bij aanvang van de huurperiode kan 
betaling van een waarborgsom worden verlangd. 
2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra 
het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade 
van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor 
huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van 
een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, 
zal de retournering in
ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van 
schade aan derden, binnen 6 maanden. 
3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig 
op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de 
schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden 
zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen. 
4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de 
huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen tien dagen 
na ontvangst van
de betreffende factuur. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim. 
Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor 
niet-handelsovereenkomsten verschuldigd. Huurder is daarenboven gehouden tot betaling van de 
kosten die verhuurder maakt ten behoeve van incasso. De kosten van incasso buiten rechte 
worden op voorhand bepaald op de hierna aangegeven bedragen, tenzij deze in voorkomend geval
onredelijk zouden zijn: 
-€ 44,-, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente € 500,- of minder bedraagt met een 
maximum van 15% van de hoofdsom; 
-€ 75,- inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 500,- maar niet meer 
dan € 5000,-; 
-€ 768,- inclusief BTW
indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 5000,- maar niet 
meer dan € 10.000,-; 
-€ 904,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 10.000,- maar niet 
meer dan € 20.000,-; 
-€ 1158,-inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 20.000,-.

 

Artikel 8: Verplichtingen huurder 
1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed 
huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt 
gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein 
waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te 
kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is. 
2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit 
houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig
ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan 
hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden. 
3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen. 
4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig 
besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon 
die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien 
dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het
voertuig 
bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is. 
5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren. 
6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen 
tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, 
rijvaardigheids-of betrouwbaarheidsproeven te houden. 
7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. 
8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het 
huurder niet toegestaan het
voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de 
schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.