Royal Nis Logistics

Algemene voorwaarden voor Particulieren

Algemene huurvoorwaarden particuliere markt

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) 
het onderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
als huurder de huurovereenkomst sluit; verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van:

-beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daar
van die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan 
(onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) 
of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van 
(onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten;

-met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de 
kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk
is.

Onder bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel 
van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door 
aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond 
bevinden; bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig; schriftelijk: in geschrift of elektronisch; 
WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

 

I. Generieke Bepalingen 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van
voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

 

Artikel 2: Het aanbod 
1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder. 
2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende 
beschikbaarheid. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom 
en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen 
risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of 
andere wijze van zekerheidstelling. 
4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het 
bedrijf te bereiken is. 
5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling. 
6. Het
aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene
Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld. 
 

Artikel 3: De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder. 
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode. 
3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 9 lid 7 overeengekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. 
 

Artikel 4: De prijs en de prijswijzigingen 
1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden 
vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De 
verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst 
vermeld staat. 
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal 
deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding 
van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de 
huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat 
de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst
zal aanvangen. 
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter 
zake van BTW. 
4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, 
tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller 
gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde 
over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO- en koelmotor-bedrijfsurenteller. 
5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, 
Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging
en parkeren voor rekening van huurder. 
6. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen 
huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn. 

7. Alle prijzen die worden aangeboden exclusief BTW mits dit expliciet vermeld staat.
 

Artikel 5: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode 
1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode 
eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen 
adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in 
ontvangst te nemen. 
2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten 
openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld. 
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode